Valued Customers

ลูกค้าคนสำคัญ

กว่า 30 ปี ของการเป็นสถานบริการตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางการแพทย์และอุตสหกรรมที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการแก่โรงพยาบาล คลินิก สำนักงาน บริษัทประกันสุขภาพ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน โดยบุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ ทำให้แล็บของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น

  • Private Hospital โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ
  • Government Hospital โรงพยาบาลรัฐบาลที่มืชื่อเสียง
  • Research Unit หน่วยงานวิจัย
  • Clinic คลินิก
  • Group Check Up การตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม
  • Private Lab แล็บเอกชน
  • Assurance Company บริษัทประกันสุขภาพ