กลุ่มบริษัทเบรียมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน  ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด, บริษัทแปซิฟิคไบโอเทค จำกัด, บริษัท เพชรบูรณ์อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ไลฟ์ไซน์แล็บ จำกัด, เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  สิริรวม 66 ปี 5 เดือน

ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2492 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล,  ปริญญาดุษฏีบัณทิต (การบริหารจัดการชีววิทยาศาสตร์) จาก San Francisco Technical University สหรัฐอเมริกา

ท่านเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำงานบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ และนำเพชรบูรณ์เข้าสู่โครงการไบโอเทคโนโลยีวัลเลย์ เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์, ประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และการพลังงาน วุฒิสภา (พ.ศ. 2551-57), ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส,  2557-ปัจจุบัน) และก่อตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลักดันการทำงานงจากที่บ้านผ่านอินเตอร์เนตความเร็วสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและเตรียมภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจเข้าสู่เข้าสู่สังคมยุคดิจิตัล

การจากไปของศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน นำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยแก่ผู้ที่รู้จักและผู้ที่เคยร่วมงานกับท่าน  กลุ่มบริษัทเบรียมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานของท่านตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งบริษัทฯและงานที่ท่านได้ริเริ่มไว้สืบไป

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ณ ศาลา 10 วัดธาตุทอง มีดังนี้

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์  2559

16.00 น. พิธีรดน้ำศพ

18.00 น. รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 17 – อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์  2559

19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ