Sample Collection

ที่เบรียมีจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บสารส่งตรวจหลากหลายแบบ ทั้งที่เป็นหลอดเก็บเลือดที่ใส่และไม่ใส่สารกันเลือดแข็งตัว ฃุดเก็บน้ำลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าคลินิก โรงพยาบาลหรือผู้ที่ต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆ

อุปกรณ์จัดเก็บสารส่งตรวจที่รับผลิต

  • Plained tube หลอดทดสอบสำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจส่งห้องแล็บ
  • EDTA tube หลอดทดสอบที่เคลือบสารกันเลือดแข็งตัวชนิดอีดีทีเอ ใช้เพื่อส่งตรวจทางโลหิตวิทยา เช่น CBC, ESR, Hb typing, OF test, DCIP, CD4, CD8, Viral Load, Drug resistant
  • NaF tube หลอดทดสอบที่เคลือบโซเดียมฟลูออไรด์สำหรับกันเลือดแข็งตัวใช้เพื่อส่งตรวจทางโลหิตวิทยา เช่น Blood sugar, FBS
  • OraSure ชุดเก็บน้ำลายพร้อมน้ำยารักษาสภาพน้ำลายเพื่อส่งวิเคราะห์ทางคลินิค