Process and Certificates

Process (ขั้นตอนการส่งสิ่งตรวจ)

การบริการรับ-ส่งตัวอย่าง

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ บริการรับสิ่งส่งตรวจถึงสถานที่ดังนี้

 1. สำหรับผู้ใช้บริการประจำวัน บริการวันละ 1-3 รอบ (ตามสายงาน)
  • 08.30 น. – 11.00 น. (รอบเช้า)
  • 12.30 น. – 16.00 น. (รอบบ่าย)
  • 16.00 น. – 19.00 น. (รอบเย็น)
 2. สำหรับผู้ที่ใช้บริการเป็นครั้งคราวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2530 2754-60 ต่อ 137
 3. สำหรับผู้ใช้บริการในเขตต่างจังหวัด สามารถส่งสิ่งส่งตรวจได้โดย
  • ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
  • รถทัวร์ หรือ รถโดยสารสาธารณะ
  • เครื่องบิน
  • รถไฟ

กรณีด่วนพิเศษ
สามารถแจ้งใช้บริการได้ในเวลาเปิดทำการ ทาง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรองไว้เพื่อให้บริการพิเศษ

Certificates

ด้วยการบริการที่เป็นเลิศของ บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ เเล็บ ทำให้แล็บของเราได้รับการรับรองมาตราฐานจากหลากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น ISO 15189, ISO 9001, LA, Thai Medical Technology และ โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยานรีเวช

เอกสารอ้างอิง