ไข้ซิกา (Zika fever)  เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus)  อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัสเช่นเดียวกับไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสไข้สมองอักเสบ และไวรัสเวสต์ไนล์  จึงมีสารพันธุกรรมเป็นชนิดอาร์เอนเอสายเดียว  ยุงลายเป็นพาหะสำคัญของโรค  สามารถแยกเชื้อไวรัสซิกาได้จากลิงและจากคน   มีรายงานว่าไวรัสซิกาสามารถติดต่อได้จากการรับเลือดและติดต่อทางเพศสัมพันธ์  พบว่ามีการระบาดในแถบทวีปอัฟริกา มีรายงานว่าพบในเอเชียใต้ (อินเดีย) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ปี 2520

อาการ ไข้ซิกามีระยะฟักตัว 2-7 วัน  มีอาการไข้ ปวดศีรษะ  ออกผื่นที่ลำตัว และแขนขา ปวดข้อ ปวดในกระบอกตาเยื่อบุตาอักเสบ  โรคไข้ซิกามักมีอาการไม่รุนแรง อาจวินิจฉัยผิดว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากมีอาการทั่วไปคล้ายๆกัน  หายได้ในเวลาไม่กี่วัน แต่หากมีการติดเชื้อในหญิงขณะตั้งครรภ์ทารกที่คลอดออกมาจะมีศีรษะเล็กผิดปกติ

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทำได้โดยการตรวจหาแอนติบอดี IgM และ IgG ต่อไวรัสซิกา สำหรับการตรวจหา IgM สามารถตรวจพบได้ภายใน 3 วันนับแต่แสดงอาการ ผลการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอาจมีปฏิกิริยาข้ามกลุ่มให้ผลบวกลงได้หากผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสมาก่อน  อาจต้องมีการตรวจยืนยันผล  วิธีการตรวจดีเอ็นเอ (แปลงอาร์เอนเอเป็นดีเอ็นเอแล้วขยายเพิ่มจำนวนชุดยีนด้วยเทคนิคพีซีอาร์)  สามารถตรวจได้จากน้ำเหลือง  เนื่องจากระยะเวลาที่ตรวจพบไวรัสในกระแสเลือดมีเวลาสั้นๆ การตรวจพีซีอาร์จะมีประสิทธิภาพหากตรวจหลังจากที่เริ่มแสดงอาการ 1-3 วัน  อาจตรวจได้น้ำลายและปัสสาวะ

การรักษา  ยังไม่ยารักษาโรคไข้ซิกาโดยตรง นอกจากการรักษาประคองไปตามอาการ

การป้องกัน  ป้องกันยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง  ยุงลายที่เป็นพาหะมักออกหากินเวลากลางวัน

การแพร่ระบาดจนปัจจุบัน อยู่ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา, อเมริกาใต้, อัฟริกาตะวันตก  อินโดนีเซีย อินเดีย  เกือบทั้งหมดอยู่ใต้แนวเส้นศูนย์สูตร  ประเทศไทยอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  เนื่องจากสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วมาก  และส่งผลกระทบในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไข้ซิกาที่พบทารกที่คลอดออกมามีศีรษะเล็กผิดปกติ (microcephaly) มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงอัมพาตได้  มีการคาดคะเนว่าในสหรัฐอเมริกาอาจมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 3-4 ล้านรายภายใน 12 เดือนข้างหน้า   ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ประกาศให้โรคไข้ซิกาเป็นโรคติดต่อ  หากตรวจพบผู้ป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

เอกสารอ้างอิง: http://www.wpro.who.int/mediacentre/factsheets/fs_05182015_zika/en/