ทางคลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้เข้าร่วม Westgard Sigma Verification Program ร่วมกับ Westgard QC, Inc.Madison WI, USA –Abbott ซึ่งได้รับ certificate สำหรับ re-verification performance ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

Six Sigma เป็นระบบการจัดการคุณภาพในองค์กรที่มีคุณภาพมากระบบหนึ่ง ที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้น ต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้น เป็นระบบที่เน้นความร่วมมือของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหาร ไปจนถึงบุคลากรในองค์กรทุกๆคน เน้นการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า

การประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละรายการ ตรวจโดยใช้ Sigma metric สะท้อนถึงความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้น รายการตรวจใดที่มีค่า Sigma metric สูงแสดงถึงห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์รายการตรวจ นั้นสูง

การนำ Six-Sigma มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนควบคุมคุณภาพเพื่อประเมิน Performance ของรายการตรวจต่าง ๆ และนำค่า Sigma metric ที่ได้มาประเมินเลือกใช้ Westgard rule ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด มีความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย