01
บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
ได้ร่วมออกงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครัง้ที่ 39
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

02
03
04
06
07
09
10
12
13
14
15