หน่วยงาน Molecular Biology ห้องปฏิบัติการบริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด ได้รับการรับรองการตรวจการดื้อยาไวรัส HIV จากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้ว ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อส่งตรวจได้ที่ 02-106-6999