บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด จัดการอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และการบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องหยุดทำการเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 15 กันยายน 2556 และจะเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ในวันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการตรวจวิเคราะห์และการ รายงานผลสำหรับตัวอย่างที่ส่งมาในวันที่ 13 กันยายน 2556 ดังนี้

 • กลุ่มงาน Electrophoresis, Infectious ELISA รายงานผลการทดสอบตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นไป
 • กลุ่มงาน Bacteria Culture รายงานผลการทดสอบตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
 • ตรวจวิเคราะห์ Chromosome จะรับตัวอย่างถึงวันที่ 12 กันยายน 2556
 • ตรวจวิเคราะห์ CD4 & CD8 จะรับตัวอย่างถึงวันที่ 12 กันยายน 2556
 • ตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา รายงานผลการทดสอบตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
 • Nifty Test รับตัวอย่างในวันที่ 13 กันยายน 2556 ก่อนเวลา 17.00 น. และหากมีการเก็บตัวอย่าง
  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556 กรุณาเจาะเลือดใส่ Streck tube และส่งตัวอย่างในวันที่ 16 กันยายน
  2556 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล โทร.02-106-6999 ต่อ 238
  ในเวลาทำการ (08.30 – 17.00 น.)

ตัวอย่างที่เข้ามาในวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่เป็นรายการตรวจวิเคราะห์ในงานประจำ ผลจะแล้วเสร็จในวันเดียวกัน กรณีที่ท่านต้องการผลตรวจวิเคราะห์กรุณาระบุให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งผล ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ส่วนตัวอย่างที่จัดส่งไปยังหน่วยงานรับจ้างช่วง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ในวันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการของทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา หากท่านได้รับความไม่สะดวก หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกใช้บริการ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป