กลุ่มบริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ จัดให้พนักงานทุกแผนกได้มีการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559 โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และมีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมปฏิบัติตามแผนรับมือกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างทันท่วงที

fire-drill-16-01

fire-drill-16-02
fire-drill-16-04
fire-drill-16-03