BRIA Lab ได้รับประกาศนียบัตรอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ได้รับมอบประกาศนียบัตร Biotin Interference Free จาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เพื่อยืนยันได้ว่าการตรวจของ กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ไม่มีผลผิดพลาดจาการรบกวนของ Biotin

การรบกวนของ Biotin เป็นความเสี่ยงต่อการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรายงานผลมีความผิดพลาดได้ วิธีการดักจับ Biotin-Streptavidin Free ทำให้เราทราบการทำการทดสอบนั้นอาจถูกรบกวนจึงมีการปรับปรุงขบวนการทดสอบให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ปลอดจากการรบกวนของ Biotin (Biotin Interference free)