คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้รับประกาศนียบัตร ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562  ได้รับมอบประกาศนียบัตร Biotin Interference Free จาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เพื่อยืนยันได้ว่าการตรวจของ กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ไม่มีผลผิดพลาดจากการรบกวนของ Biotin

การรบกวนของ Biotin เป็นความเสี่ยงต่อการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรายงานผลมีความผิดพลาดได้ วิธีการดักจับ Biotin-Streptavidin Free ทำให้เราทราบการทำการทดสอบนั้นอาจถูกรบกวนจึงมีการปรับปรุงขบวนการทดสอบให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ปลอดจากการรบกวนของ Biotin (Biotin Interference free)