เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ทางบริษัทกรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จำกัด ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อเรื่อง Genetic Testing for Cancer โดยนายพจนธร พรหมบุญ Product Specialist จากบริษัทกรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จำกัด และเรื่อง Tumor Maker & Ovarian Cancer โดยนายธนวัฒน์ ธนณัฏฐ์เวชกุล Immunology Product Specialist จากบริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลการบริการและเทคโนโลยีการตรวจโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น