เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 BRIA GROUP ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษหลักสูตร “Business Presentation and Communication Techniques” โดย อาจารย์ธิดารัตน์ เกตุแก้ว และ อาจารย์อัญญ์ฤนัน นุตสติ จาก บริษัท พี แอนด์ พี
คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้กับพนักงาน เพื่อนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับองค์กรและการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีความสุข