184557 184560 186833

กรุงเทพอาร์ไอเอแล็ป ได้รับการรับรองการประยุกต์ใช้เมทริกซิกมา (sigma-metric performance ) ในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจากบริษัทเวสต์การ์ด คิวซี อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา   พิธีมอบใบรับรองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมพลาซาแอทธินี กรุงเทพฯ   เมทริกซ์ซิกมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือชี้บ่งคุณภาพชนิดหนึ่งที่ทรงพลัง และนำมาใช้ในการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางคลินิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์โดยปริมาณ   เป็นเครื่องมือที่ปรับปรุงค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ลดความลำเอียง  บริษัทเวสต์การ์ด คิวซี อิงค์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางคลินิค และทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์