วันที่ 20 มกราคม 2558 นพ.เจริญ ฉันทวานิช ผู้อำนวยการสายงานบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ B9KOM
คุณสุริยา ศรีมณีวิรุฬห์ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และทีมงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้ให้เกียรติเข้ามาดูงานที่บริษัทฯ โดยมี คุณสลีพรรณ เหลืองมหามงคล รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ และคุณภัฑิรา วาดวงศรี ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ