Manufacturing Standard

ด้วยมาตรฐานระดับโลกที่เน้นการประกันคุณภาพการผลิต และการควบคุมคุณภาพจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทำให้โรงงานผลิตของเบรียภายใต้ฃื่อ “บริษัทแปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด”  ได้รับมาตรฐานการรับรองโรงงานผลิตชุดตรวจฃนิด IVD ทั้ง ISO 13485, ISO 9001 และ Thai GMP