โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องใดไม่มีข้อมูลโปรดใส่ –

ตำแหน่ง*

ชื่อ-นามสกุล* (ไทย) (อังกฤษ)

อีเมล* อายุ* ปี วัน-เดือน-ปี เกิด(ด/ว/ป)

เชื้อชาติ* สัญชาติ* ศาสนา* ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กิโลกรัม

เลขที่บัตรประชาชน* ออกให้ที่เขต* จังหวัด* บัตรหมดอายุวันที่*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ประกันสังคม

ที่อยู่ปัจจุบัน* ตรอก/ซอย* ถนน* ตำบล*

อำเภอ/เขต* จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* โทรศัพท์* โทรศัพท์มือถือ*

เป็นบ้าน (เช่า, อาศัย, ญาติ, บิดา/มารดา, ส่วนตัว) – เช่าอาศัยญาติบิดา/มารดาส่วนตัว

สถานที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ปัจจุบัน –

ภาวะทางทหาร (เกณฑ์แล้ว, ยังไม่ได้เกณฑ์, ยกเว้น) – เกณฑ์แล้วยังไม่ได้เกณฑ์ยกเว้น


ชื่อบิดา – อายุ – อาชีพ/ทำงาน – จังหวัด –

ชื่อมารดา – อายุ – อาชีพ/ทำงาน – จังหวัด –

ชื่อคู่สมรส – อายุ – อาชีพ/ทำงาน – จังหวัด –

สภาวะการสมรสปัจจุบัน (โสด, หม้าย, หย่า, ยังอยู่ด้วยกัน, แยกกันอยู่) – โสดหม้ายหย่ายังอยูด้วยกันแยกกันอยู่

บุตรชาย – คน บุตรหญิง – คน รวม – คน บรรลุนิติภาวะแล้ว คน

ชื่อบุตร
1 เกิด พ.ศ. – อายุ – เดือน –
2 เกิด พ.ศ. – อายุ – เดือน –
3 เกิด พ.ศ. – อายุ – เดือน –

ปัจจุบันอยู่ในความอุปการะของ (ตนเอง, คู่สมรส, อุปการะร่วมกัน) – ตนเองคู่สมรสอุปการะร่วมกัน

ผู้สมัครปัจจุบันมีรายได้ (เฉพาะเงินเดือน, หลายทาง, ไม่เคยมีรายได้, อื่น ) – เฉพาะเงินเดือนหลายทางไม่มีรายได้อื่น ๆ

ต้องการเสียภาษี (รวมหรือแยกเสียกับสามีหรือภรรยา) (รวม, แยก) – รวมแยก


ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อกับผู้สมัครได้ทันที* ที่อยู่* โทรศัพท์* มีฐานะเป็น กับผู้สมัคร


ปัจจุบันผุ้สมัครทำงานอยู่ที่ โทรศัพท์

5. บุคคลที่แนะนำให้มาสมัคร ชื่อ มีฐานะเป็น กับผู้สมัคร

6. สุขภาพร่างกาย (แข็งแรงดี, กำลังตั้งครรภ์, มีโรคประจำตัว) – แข็งแรงดีกำลังตั้งครรภ์มีโรคประจำตัว

7. ประวัติการศักษา
ประถมศึกษา เริ่มปี – จบปี – คุณวุฒิ/สาขา
มัธยมศึกษา เริ่มปี – จบปี – คุณวุฒิ/สาขา
อาชีวศึกษา เริ่มปี จบปี คุณวุฒิ/สาขา
อุดมศึกษา เริ่มปี จบปี – คุณวุฒิ/สาขา
ฝึกอบรมหลักสูตร เริ่มปี จบปี คุณวุฒิ/สาขา

8. ประสบการทำงาน
ชื่อ พ.ศ. – พ.ศ. ตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน –
ชื่อ พ.ศ. – พ.ศ. ตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน –
ชื่อ พ.ศ. – พ.ศ. ตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน –
ชื่อ พ.ศ. – พ.ศ. ตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน –

9. ความสามารถพิเศษ (ภาษา, ขับรถยนต์, ดนตรี, อื่น ๆ)

10. ผู้ค้ำประกัน ที่ติดต่อ อาชีพ/ตำแหน่ง เกี่ยวข้องเป้น

(ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไป/นายตำรวจ, นายทหารสัญญาบัตร, พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนระดับหัวหน้างาน และต้องได้รับเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

11. ต้องการเงินเดือน บาท ค่าจ้างต่ำสุดที่ยอมรับได้ บาท ขอเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า – วัน

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)
หนังสือรับรองการผ่านงาน
หลักฐานการศักษาระดับสูงสุด
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานทางทหาร

ข้าพเจ้ายอมรับว่า

  1. ข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์ดี ปราศจากโรคติดต่อหรือโรคใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม และไม่เป็นอุปสรรคกับงาน
  2. (สำหรับผู้สมัครที่เป็นหญิง) ในขณะที่บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามิได้อยู่ระหว่างตั้งครรภ์และจะไม่ให้ตั้งครรภ์จนกว่าจะทำงานครบ 1 ปีบริบูรณ์
  3. ข้าพเจ้าไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆ หรือกำลังตกเป็นจำเลยในคดีหนึ่งคดีใด และหลังจากบริษัทฯ รับข้าพเจ้าเข้าทำงานแล้ว เกิดมีคดีที่ข้าพเจ้าเคยตกเป็นจำเลย ข้าพเจ้าจะรีบแจ้งต่อบริษัททันที เพื่อพิจารณา
  4. ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งล้มละลาย หรือให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  5. คำรับรองเบื้องต้น ข้อความ และหลักฐานต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการสมัครงานนี้เป็นจริงทุกประการข้าพเจ้าทราบดีว่าการแจ้งหลักฐานและข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการสมัครงานนั้นและเป็นเหตุให้บริษัทเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการว่าจ้าง ข้าพเจ้ายินยิมให้บริษัทฯ บอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ

ข้าพเจ้าได้อ่านและตรวจสอบข้อความในใบสมัครทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยอมรับ