Viral Load Test

การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส

Viral Load Test คือ การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสที่อยู่ในเลือด เพื่อประเมินสุขภาพของผู้ติดเชื้อว่าสามารถควบคุมปริมาณไวรัสไม่ให้มากเกินอยู่ในระยะปลอดภัยต่อสุขภาพได้หรือไม่  และใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสว่าสามารถลดจำนวนของไวรัสในกระแสเลือดลงได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่

เบรีย แล็บ บริการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR โดยโรคที่รับตรวจ ได้แก่

  • เอดส์ HIV – 1  วิเคราะห์ด้วยหลักการ real time-PCR
  • ไวรัสตับอักเสบบี HBV 1  วิเคราะห์ด้วยหลักการ real time-PCR
  • ไวรัสตับอักเสบซี  HCV 1  วิเคราะห์ด้วยหลักการ real time-PCR