Down Syndrome

Safe, accurate, and easy non-invasive prenatal test

ตรวจกรองดาวน์ซินโดรม รู้แล้วเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที

กลุ่มอาการดาวน์

เด็กในกลุ่มอาการดาวน์ หรือดาวน์ซินโดรม  เป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาหนึ่งอัน  คือมี 3 แท่งแทนที่จะมี 2 แท่ง เรียกลักษณะโครโมโซมคู่ที่ 21 ที่ผิดปกตินี้ว่า แฝดสามของโครโมโซม 21 (trisomy21) เด็กที่คลอดออกมาจะมีพัฒนาการช้า ปัญญาอ่อนเพราะมีความพิการทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยถึงระดับปานกลาง  เด็กดาวน์ซินโดรมจะมีใบหน้าเป็นลักษณะเฉพาะ   และประมาณครึ่งหนึ่งมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น หัวใจพิการ เป็นต้น ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาภาวะนี้ให้หายปกติได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ +66(02) 1066999 ตารางนัดหมาย