News & Update

รับใบ Certificate ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

BRIA Lab ได้รับประกาศนียบัตรอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ได้รับมอบประกาศนียบัตร Biotin Interference Free จาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เพื่อยืนยันได้ว่าการตรวจของ กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ไม่มีผลผิดพลาดจาการรบกวนของ Biotin

การรบกวนของ Biotin เป็นความเสี่ยงต่อการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรายงานผลมีความผิดพลาดได้ วิธีการดักจับ Biotin-Streptavidin Free ทำให้เราทราบการทำการทดสอบนั้นอาจถูกรบกวนจึงมีการปรับปรุงขบวนการทดสอบให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ปลอดจากการรบกวนของ Biotin (Biotin Interference free)

งานรับ ใบ certificate “Westgard Sigma Re-Verification of BRIA LAB Analytical Performance “

ทางบริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จำกัด ได้เข้าร่วม Westgard Sigma Verification Program ร่วมกับ Westgard QC, Inc.Madison WI, USA –Abbott ซึ่งได้รับ certificate สำหรับ re-verification performance ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

Six Sigma เป็นระบบการจัดการคุณภาพในองค์กรที่มีคุณภาพมากระบบหนึ่ง ที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้น ต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้น เป็นระบบที่เน้นความร่วมมือของทุกคนในองค์กรโดยไล่มาตั้งแต่ผู้บริหาร ไปจนถึงบุคลากรในองค์กรทุกๆคน เน้นการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า

การประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละรายการ ตรวจโดยใช้ Sigma metric สะท้อนถึงความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้น รายการตรวจใดที่มีค่า Sigma metric สูงแสดงถึงห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์รายการตรวจ นั้นสูง

การนำ Six-Sigma มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนควบคุมคุณภาพเพื่อประเมิน Performance ของรายการตรวจต่าง ๆ และนำค่า Sigma metric ที่ได้มาประเมินเลือกใช้ Westgard rule ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด มีความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

 

วันหยุดในเทศกาลปีใหม่ คลินิกเทคนิคการแพทย์เบรีย

คลินิคเทคนิคการแพทย์เบรีย ขอแจ้งกำหนดการปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 และจะเปิดมห้บริการตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1066999 ต่อ 129 หรือ 269
อีเมลล์ clinic@brianet.com

BRIA Group ตัวอย่างบริษัทไบโอเทคไทย

คุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BRIA มีโอกาสได้พูดคุยกับทางนิตยสาร MBA เกี่ยวกับทิศทางด้านไบโอเทคโนโลยีของไทย และ การบรรยายเรื่อง เทรนด์ไบโอเทคโลก & โอกาสของธุรกิจไทย จากงาน Thailand MBA Forum 2018 ถ้าท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามที่

บทสัมภาษณ์ จากนิตยสาร MBA

วีดีโอการบรรยายเรื่อง เทรนด์ไบโอเทคโลก & โอกาสของธุรกิจไทย

การประเมินคุณภาพชุดตรวจ Bioline HIV1/2

ขอแสดงความยินดีกับชุดตรวจเอดส์ Bioline HIV1/2 ของบริษัทแปซิฟิคไบโอเทคจำกัด  ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นขอต่อใบอนุญาตการผลิตและจำหน่าย