รับใบ Certificate ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

BRIA Lab ได้รับประกาศนียบัตรอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ได้รับมอบประกาศนียบัตร Biotin Interference Free จาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เพื่อยืนยันได้ว่าการตรวจของ กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ไม่มีผลผิดพลาดจาการรบกวนของ Biotin

การรบกวนของ Biotin เป็นความเสี่ยงต่อการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรายงานผลมีความผิดพลาดได้ วิธีการดักจับ Biotin-Streptavidin Free ทำให้เราทราบการทำการทดสอบนั้นอาจถูกรบกวนจึงมีการปรับปรุงขบวนการทดสอบให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ปลอดจากการรบกวนของ Biotin (Biotin Interference free)

งานรับ ใบ certificate “Westgard Sigma Re-Verification of BRIA LAB Analytical Performance “

ทางบริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จำกัด ได้เข้าร่วม Westgard Sigma Verification Program ร่วมกับ Westgard QC, Inc.Madison WI, USA –Abbott ซึ่งได้รับ certificate สำหรับ re-verification performance ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

Six Sigma เป็นระบบการจัดการคุณภาพในองค์กรที่มีคุณภาพมากระบบหนึ่ง ที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้น ต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้น เป็นระบบที่เน้นความร่วมมือของทุกคนในองค์กรโดยไล่มาตั้งแต่ผู้บริหาร ไปจนถึงบุคลากรในองค์กรทุกๆคน เน้นการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า

การประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละรายการ ตรวจโดยใช้ Sigma metric สะท้อนถึงความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้น รายการตรวจใดที่มีค่า Sigma metric สูงแสดงถึงห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์รายการตรวจ นั้นสูง

การนำ Six-Sigma มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนควบคุมคุณภาพเพื่อประเมิน Performance ของรายการตรวจต่าง ๆ และนำค่า Sigma metric ที่ได้มาประเมินเลือกใช้ Westgard rule ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด มีความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย