รับใบ Certificate ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้รับประกาศนียบัตร ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Biotin Interference free”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562  ได้รับมอบประกาศนียบัตร Biotin Interference Free จาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เพื่อยืนยันได้ว่าการตรวจของ กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ ไม่มีผลผิดพลาดจากการรบกวนของ Biotin

การรบกวนของ Biotin เป็นความเสี่ยงต่อการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรายงานผลมีความผิดพลาดได้ วิธีการดักจับ Biotin-Streptavidin Free ทำให้เราทราบการทำการทดสอบนั้นอาจถูกรบกวนจึงมีการปรับปรุงขบวนการทดสอบให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ปลอดจากการรบกวนของ Biotin (Biotin Interference free)

งานรับ ใบ certificate “Westgard Sigma Re-Verification of BRIA LAB Analytical Performance “

ทางคลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ ได้เข้าร่วม Westgard Sigma Verification Program ร่วมกับ Westgard QC, Inc.Madison WI, USA –Abbott ซึ่งได้รับ certificate สำหรับ re-verification performance ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

Six Sigma เป็นระบบการจัดการคุณภาพในองค์กรที่มีคุณภาพมากระบบหนึ่ง ที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้น ต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้น เป็นระบบที่เน้นความร่วมมือของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหาร ไปจนถึงบุคลากรในองค์กรทุกๆคน เน้นการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า

การประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละรายการ ตรวจโดยใช้ Sigma metric สะท้อนถึงความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้น รายการตรวจใดที่มีค่า Sigma metric สูงแสดงถึงห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์รายการตรวจ นั้นสูง

การนำ Six-Sigma มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนควบคุมคุณภาพเพื่อประเมิน Performance ของรายการตรวจต่าง ๆ และนำค่า Sigma metric ที่ได้มาประเมินเลือกใช้ Westgard rule ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด มีความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย